ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE I POŁOŻNICTWIE

 

 

Celem:

rocznych studiów jest nabycie wiedzy i rozwijanie umiejętności koncepcyjnych, technicznych
i psychospołecznych koniecznych do sprawnego planowania, organizowania, motywowania
i kontrolowania w systemie opieki zdrowotnej oraz w pracy zespołów pielęgniarek i położnych.
 

Propozycja skierowana jest do:

absolwentów  studiów wyższych pierwszego i/lub drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo.


Dlaczego zdecydowano o utworzeniu tych studiów?

Zarządzanie zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i warunkami pracy w podmiotach leczniczych jest skomplikowane i złożone. Pielęgniarki i położne, jako kadra kierownicza, aby efektywnie zarządzać wymienionymi zasobami powinny niezależnie od wysokiego poziomu przygotowania i praktyki zawodowej legitymować się profesjonalnym przygotowaniem menedżerskim.

Do tej pory część pielęgniarek i położnych mogła zdobyć umiejętności zarządcze kończąc kurs kwalifikacyjny i/lub specjalizację z organizacji i zarządzania, kierowane specjalnie do nich. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, które wejdzie
w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r. możliwości takich już nie ma. Niektóre pielęgniarki i położne pełniące funkcję kierownika mają możliwość kształcenia podyplomowego na innych kierunkach, gdzie w programach kształcenia dominują ogólne zagadnienia dotyczące organizacji i zarządzania, nieuwzględniające specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa i położnictwa.
 

Wielu studentów postuluje utworzenie ścieżki kształcenia umożliwiającej im kontynuowanie rozpoczętego procesu kształcenia w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie i położnictwie.

Dzięki podyplomowym studiom na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM pn. „Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie" pielęgniarki i położne pracujące na różnych stanowiskach pracy
w podmiotach leczniczych publicznych i niepublicznych będą mogły uzyskać i rozwijać kompetencje niezbędne do kierowania zespołami pielęgniarek i położnych.
 

Forma realizacji programu:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, łącznie 2 semestry (1 rok) i obejmują: wykłady
 i  ćwiczenia łącznie 255 godzin.

Ramowy program

I SEMESTR

Łączna liczba godzin: 145

Moduły

  • Wprowadzenie do zarządzania kadrą pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych (25 godz.)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w pielęgniarstwie i położnictwie  (25 godz.)
  • Metody i techniki organizowania pracy zespołów pielęgniarskich i położniczych (40 godz.)
  • Zarządzanie jakością w opiece pielęgniarskiej  i położniczej (30 godz.)
  • Prawne aspekty działalności pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych (25godz.)

 

II SEMESTR

Łączna liczba godzin:110

Moduły

  • Zarządzanie finansami w praktyce pielęgniarek i położnych (35 godz.)
  • Zarządzanie informacją  strategiczną w pielęgniarstwie i położnictwie (25 godz.)
  • Zarządzanie projektem, strategia i marketing w podsystemie pielęgniarstwa i położnictwa (50 godz.)

Forma zaliczenia:

Warunkiem ukończenia kształcenia jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich modułów objętych programem nauczania oraz złożenie egzaminu dyplomowego.

Dokument ukończenia:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych - Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

WARUNKI REKRUTACJI

Ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku: Pielęgniarstwo i Położnictwo. Przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego - decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe: Zarządzanie w pielęgniarstwie i Położnictwie należy kierować na adres:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM,

ul. Kopernika 25, 31-501 KRAKÓW

lub składać osobiście w sekretariacie Instytutu (I piętro, pokój 12)

do dnia 14 września 2017 r.

Rekrutacja:

LIMIT PRZYJĘĆ: minimalny: 30, maksymalny 50

KOSZT: opłata za całe studia wynosi 3000 złotych płatne w 2 ratach po 1500 zł każda.


KONTAKT:

p. Aleksandra Ziółkowska Sekretariat Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 12

ul. Kopernika 25, 31-501 KRAKÓW

Telefon: (12) 421-40-10 Telefon/fax: (12) 429-48-72

aleksandra.ziolkowska@uj.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anna Nowacka

 

REGULAMIN  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

Program studiów

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl