Projekty naukowo-badawcze

I. Badania własne

 • 2001/2002 dr Anna Majda "Pomiar opiekuńczości w praktyce pielęgniarskiej", dr Joanna Zalewska - Puchała - współudział.
 • 2003/2004, 2004/2005 dr Anna Majda "Edukacja antynikotynowa i antyalkoholowa w praktyce pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej".
 • 2003/2004 dr Beata Ogórek - Tęcza " Znaczenie i wartość idealizacji dla funkcjonowania człowieka w organizacji ochrony zdrowia".
 • 2007/2008 dr Beata Ogórek - Tęcza "Wpływ wyznawanych wartości na poziom lęku i depresji u pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową".
 • 2007/2008, 2008/2009 dr Joanna Zalewska - Puchała "Postawy nauczycieli, wychowawców i opiekunów pracujących
  w Państwowych Domach Dziecka wobec dzieci chorych na padaczkę".
 • 2009-2010 dr Anna Majda "Rola zasobów osobistych w zaprzestaniu palenia papierosów przez pacjentów z POChP".

II. Badania statutowe

 • Zimmer A. członek projektu Wpływ zróżnicowania metod usprawniania na nasilenie wrażeń fantomowych u dorosłych
  po amputacji kończyn z powodów urazowych i naczyniowych. 2017. K/ZDS/006155
 • Majda A. (kierownik projektu), Nawalana A., Wojcieszek A. Zasoby osobiste a korzystanie z form kształcenia podyplomowego w grupie małopolskich pielęgniarek. 2017-2018.
 • Barzykowski K. (kierownik projektu), Majda A., Przyłęcki P., Szkup M.: Walidacja psychometryczna adaptacji polskiej  Kwestionariusza Kompetencji Kulturowej oraz Kwestionariusza Inteligencji Kulturowej. 2017-2018.
 • Ogórek-Tęcza B. (kierownik projektu) Ocena efektywności edukacji terapeutycznej u pacjenta z rozpoznanymi chorobami psychosomatycznymi w kontekście jakości życia i parcepowanego wsparcia społecznego. 2016-2018, K/ZDS/006359
 • Kamińska A. (kierownik projektu), Łatka J., Zalewska-Puchała J., Majda A., Bodys-Cupak I.: Ewaluacja i walidacja elektronicznej dokumentacji procesu pielęgnowanbia opartej na klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich ICNP. 2017-2019 K/ZDS/007099
 • Zalewska-Puchała J. (kierownik projektu), Majda A., Bodus-Cupak I., Kamińska A.:  Postawy pielęgniarek
  z województwa małopolskiego wobec odmienności kulturowej. 2017-2019, K/ZDS/007098
 • Majda A. (kierownik projektu), Zalewska-Puchała J., Bodys-Cupak I., Kamińska A.: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród przedstawicieli wybranych religii na terenie Polski, 2014-2017; K/ZDS/004688.
 • Ogórek-Tęcza B.: Czynnik psychiczny w ocenie efektywności terapii konwencjonalnej i alternatywnej u pacjentów
  z rozpoznanymi wybranymi chorobami cywilizacyjnymi, 2014-2017.
 • Bodys-Cupak I. (kierownik projektu), Majda A., Kamińska A., Zalewska-Puchała j. "Sytuacje trudne dla studentów kierunków medycznych podczas pierwszych zajęć praktycznych w oddziale i sposoby radzenia sobie z nim" 2015-2018; K/ZDS/005482.

III. Projekty

 • Projekt "Damy Radę" Fundacji Razem Zmieniamy Świat - mgr Anna Kliś-Kalinowska.
 • 2015-2017 projekt "Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych" w ramach projektu POWER - udział dr Anna Majda.
 • 2015-2017 projekt "Dziedzictwo pielęgniarstwa krakowskiego" w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe, wspieranie działań muzealnych - koordynator dr Anna Majda.
 • 2014-2016 Program PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznych
  i epidemiologicznych" i PL13 "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu", finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - udział Anna Kliś-Kalinowska, Anna Majda, Maria Ogarek.
 • Pracownicy Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa byli beneficjentami projektu: "Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae"-wzięli udział w ramach projektu w kursach:
  "Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych". Kurs zaawansowany-Narzędzia e-learningowe
  w nauczaniu medycyny 2013.
  "Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych. Kurs zaawansowany-Nowoczesne metody dydaktyczne
  w kształceniu pielęgniarek i położnych" 2012.
  "Kompetencje i umiejętności informacyjne" 2011.
 • 2009 - 2011 Międzynarodowy projekt RN4CAST dotyczący "Planowania i prognozowania zasobów ludzkich
  w pielęgniarstwie" realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej FP7-HEALTH-2007-B - współudział mgr Maria Ogarek.
 • 2003 - Projekt Leonardo da Vinci - współudział: dr Anna Majda - wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo - licencjant; dr Ewa Ziarko - wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo - licencjat "Student Suport, Mentorship and Reflective Practice".
 • 2003 - 2005 - koordynowanie ze strony polskiej projektu Leonardo da Vinci dr Ewa Ziarko "Learning during education
  in the clinical field".
 • 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 - Projekt "Opiekunka - nowy zawód na rynku pracy - szkolenia przygotowywujące
  do opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi" - współudział: dr Anna Majda, dr Ewa Ziarko, dr Iwona Bodys - Cupak, mgr Maria Ogarek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 2006/2007 - Projekt "Problem Solving for Better Heath Nursing" - współudział dr Anna Majda. Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Higieniczne i Dreyfus Heath Foundation.
 • 2006/2007 - Projekt "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" - współudział
  dr Anna Majda. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
   

IV. Obszary badawcze

 • Rozwój zawodu oraz szkolnictwa pielęgniarskiego
 • Wdrażanie teorii i modeli pielęgnowania do praktyki pielęgniarskiej
 • Komunikowanie międzykulturowe
 • Uwarunkowania kulturowe opieki pielęgniarskiej
 • Zasoby osobiste a zachowania zdrowotne pacjentów w chorobach przewlekłych
 • Jakość życia pacjentów w chorobach przewlekłych
 • Udział pielęgniarek w edukacji pacjentów
 • Medycyna komplementarna
 • Medycyna paliatywna