Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

31-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 58
tel./fax: 12 656-37-27
tel: 12 632 30 34
email: poloznictwo@cm-uj.krakow.pl

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr Renata Madetko i mgr Renata Tokarska

Koło zrzesza przyszłe położne, które pragną pogłębić wiedzę z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz innych dyscyplin nauki o zdrowiu.

Celem działań Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i współczesnego położnictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z zakresu neonatologii, położnictwa i ginekologii, popularyzowanie najnowszych osiągnięć położnych, kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej.

Więcej informacji http://www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl/skn/studenci/kola-naukowe/skn-ppop

 

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr n. med. Barbara Prażmowska i mgr Patrycja Ostrogórska

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego powstało z inicjatywy studentek położnictwa zainteresowanych holistyczną i interdyscyplinarną opiekę nad matką i dzieckiem, a w szczególności nad noworodkami hospitalizowanymi w oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Na działalność SKN Pielęgniarstwa Neonatologicznego składają się:

 • regularne spotkania naukowe (co najmniej raz w miesiącu)
 • dyżury w Oddziale Klinicznym Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • udział w konferencjach naukowych
 • publikacja artykułów naukowych związanych z opieką nad matką i dzieckiem


 

Konferencje

Czynny udział pracowników w konferencjach, zjazdach i sympozjach

 • Bodys-Cupak I., Kawalec-Kajstura E., Madetko R., Tokarska R., Zastosowanie symulacji w pielęgniarstwie i położnictwie. Forum Edukacji Medycznej Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski "Rola centrów symulacji w kształceniu studentów kierunków medycznych", Kraków, 27 maja 2017.
 • Majda A., Madetko R.: Efekty kształcenia osiągalne w oparciu o różne rodzaje symulacji na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Forum Edukacji Medycznej Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział nAuk o Zdrowiu, Wydział Lekarski "Rola centrów symulacji w kształceniu studentów kierunków medycznych", Kraków, 27 maja 2017.
 • Czynny udział całego zespołu Pracowni Podstaw Opieki Położniczej w Konferencji w Wieliczce. V Małopolska Konferencja dla Położnych " Położna 2017", Wieliczka, 24-25 listopada 2017.
 • IV Małopolska Konferencja dla Położnych "Położna 2016" Niepołomice 18-19 listopada 2016 r.
 • Akademia Kontroli Zakażeń Szpitalnych - XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych oraz XXVII Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich - Kraków 15-17 czerwca 2016 r.
 • Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków 11-12 września 2015 r.
 • Człowiek w zdrowiu i chorobie - promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja: Konferencja naukowa zorganozowana przez Instytut OchronyZdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wTarnowie w dniach 19-20 września 2014 r.
 • III Małopolska Konferencja dla Położnych " Współczesna położna", Nowy Targ, 26-27 listopada 2014 r.
 • II Małopolska Konferencja dla Położnych „ Prawo, etyka w praktyce zawodowej położnej", Nowy Targ 2013.
 • I Małopolska Konferencja dla Położnych „Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej", Nowy Targ 2012.
 • III Konferencja Naukowa IOZ PWSZ w Tarnowie „Człowiek w zdrowiu i w chorobie – promocja zdrowia, leczenie, rehabilitacja:, 21-22.IX.2012, Tarnów,
 • Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ 100 lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku" – Kraków 2011.
 • III Międzynarodowa Podkarpackaj Konferencja naukowa: „Indywidualny model opieki nad matką i dzieckiem." Rzeszów, 19 październik 2012 r.
 • IV Międzynarodowe Sympozjum „Profesjonalizacja pielęgniarstwa wyznacznikiem jakości opieki pielęgniarskiej", 15-16.09. 2011, Rzeszów.
 • Konferencja Naukowa „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Wyrównanie różnic w zdrowiu społeczeństw", 20-22.10.2011, Siedlce.
 • Uniwersytet Rzeszowski: Konferencja Naukowa ,,Oblicza ginekologii, położnictwa, neonatologii i ratownictwa medycznego". 6-7.V.2011 r.

Organizacja, współorganizacja konferencji, sympozjów i zjazdów

 • Współorganizacja IV Małopolskiej Konferencji dla Położnych "Położna 2016" Niepołomice 2016
 • Współorganizacja II Małopolskiej Konferencji dla Położnych „ Prawo, etyka w praktyce zawodowej położnej". Nowy Targ 2013.
 • Współorganizacja Konferencji szkoleniowo – naukowej „Irena Hołuj – prowadzenie II okresu porodu, pozycje wertykalne". Kraków 2013
 • Współorganizacja I Małopolskiej Konferencji dla Położnych „Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej". Nowy Targ 2012.
 • Współpraca w komitecie naukowym Międzynarodowej Konferencji dydaktyczno-szkoleniowej "100-LECIE PIELĘGNIARSTWA W POLSCE. TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARSTWA XXI WIEKU". Kraków 2011

Organizacja warsztatów szkoleniowych

 • Organizacja warsztatów szkoleniowych:
  „Poród w wodzie" prowadzony przez położną Lidię Kuśnierz. 26 11.2015
  „Poród w domu" prowadzony przez położną Jolantę Łuszczyk, 19.11.2015

 • Organizacja warsztatów szkoleniowych na temat prowadzenia porodów w sposób niekonwencjonalny „Stan odmiennej świadomości –hipnoza- doświadczenia z Sali porodowej Austrii „ położna mgr Agnieszka Herzig, położna Izballa Dziadowiec-Hypś. luty 2014
   
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych poświęconych systemowi opieki okołoporodowej i opieki nad kobietą i dzieckiem w Tanzanii „Położna w świecie kobiet Sukuma" Monika Nowicka, misjonarka świecka. 27.listopad 2013
   
 • Spotkanie z położną z Norwegii „Opieka położnej nad rodzącą w Norwegii – sposoby ochrony krocza" 17.11.2011