Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po dokonaniu oceny programowej na kierunku Położnictwo, prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicumw Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia , podjęło uchwałę o przyznaniu oceny pozytywnej.

Spośród sześciu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów jakościowych pięć uzyskało ocenę "w pełni" tj. kryteria: jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia; liczba i jakość kadry naukowo - dydaktycznej zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia; jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kształcenia o profilu praktycznym i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia; jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy.
Kryterium w jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz podniesienie jakości na ocenianym kieruku studiów otrzymało ocenę "wyróżniająco".
 

Kolejna ocena programowa na kierunku "położnictwo" zaplanowana jest na rok akademicki 2021/2022.
 

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl