PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE W ZAWODACH MEDYCZNYCH

Celem:

półtorarocznych studiów jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie kształcenia zawodowego na kierunkach Pielęgniarstwo, Położnictwo i Fizjoterapia, a także w obszarze promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej różnych grup wiekowych.
 

Propozycja skierowana jest do:

absolwentów kierunków studiów: Pielęgniarstwo, Położnictwo i Fizjoterapia zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie pełnego przygotowania pedagogicznego w zawodach medycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Dlaczego zdecydowano o utworzeniu tych studiów?

W wyniku wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych nastąpiła zmiana  standardów kształcenia na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo. Nowe standardy kształcenia uniemożliwiły takie zaprojektowanie programów, by utrzymać nadal moduły kształcenia pozwalające uzyskać w trakcie trwania studiów pełne przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

Z kolei ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów kierunku Fizjoterapia umożliwi im uzyskanie pełnych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela – wychowawcy.

Wielu studentów postuluje utworzenie ścieżki kształcenia umożliwiającej im kontynuowanie rozpoczętego procesu kształcenia w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Dzięki zróżnicowaniu swoich kompetencji zwiększy się zdolność do zatrudnienia absolwentów kierunków studiów: Pielęgniarstwo, Położnictwo i Fizjoterapia. Uzyskane kwalifikacje będą mogli wykorzystać również do kształcenia kolejnych pokoleń  profesjonalistów w swoich dziedzinach  jako w pełni wykwalifikowani nauczyciele zawodu, nawiązując współpracę z Uczelniami oraz instytucjami zajmującymi się doskonaleniem zawodowym.

Forma realizacji programu:

przygotowanie do zawodu nauczyciela będzie prowadzone w zakresie modułów kształcenia:  Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz Przygotowanie w zakresie dydaktycznym – łącznie 500 godzin.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, łącznie 3 semestry (1,5 roku) i obejmują: wykłady, ćwiczenia oraz praktyki dydaktyczne.

Ramowy program:

Przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym:

 • Psychologia: Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii. Teorie psychologiczne a osobowość człowieka - interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Struktura osobowości – psychologia różnic indywidualnych. Rozwój psychiczny (fazy rozwoju i kształtowania się osobowości, rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny, czynniki rozwoju). Rozwój a wychowanie. Stres i radzenie sobie ze stresem, problem wypalenia zawodowego i zapobiegania wypaleniu. Zachowanie a sytuacja społeczna – poznanie i spostrzeganie społeczne. Nauczyciel w procesie komunikacji – komunikacja i kultura języka. Poznawanie uczniów. Pojęcie normy i patologii. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania.
 • Pedagogika: Przedmiot i zadania pedagogiki. Wybrane zagadnienia pedeutologii. Struktura procesu wychowania. Strategie, style i postawy wychowawcze. Tworzenie klimatu wychowawczego, plany pracy wychowawczej.  Charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych. Diagnostyka pedagogiczna. Metodyka edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży, dorosłych, ludzi starszych. Trudności i błędy wychowawcze, zjawiska patologiczne wśród młodzieży i dorosłych. Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Formy aktywności młodzieży. Rola osób znaczących i autorytetów. Zagrożenia młodzieży. Progi edukacyjne. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe.
 • Emisja głosu: Elementarne wiadomości z zakresu budowy narządu głosowego
  i powstawania głosu. Prawidłowe nastawienie głosowe. Technika oddychania. Optymalne wykorzystanie rezonatorów. Artykulacja głosek. Akcentowanie. Intonacja i frazowanie. Tempo wypowiedzi. Wykorzystanie pauz. Natężenie głosu. Operowanie barwa głosu.
   

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:

 • Podstawy dydaktyki: Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Proces nauczania – uczenia się. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczących się. Wzorce i modele programów nauczania. Programy przedmiotowe, między przedmiotowe, blokowe i modułowe. Programy autorskie. Ewaluacja programów. Treści nauczania. Plany pracy dydaktycznej - sylabusy. Kategorie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Wewnętrzny system oceniania, sprawdziany i egzaminy. Ocenianie osiągnięć studentów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy uczelni. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów.
 • Dydaktyka medyczna: Podmiotowość i pełnomocność uczących się. Specyfika
  i prawidłowości uczenia się na I i II stopniu studiów. Style poznawcze i strategie uczenia się a style nauczania. Podmiotowość uczących się w procesie kształcenia i kształcenie wyzwalające. Formalna struktura lekcji jako jednostki metodycznej. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Organizacja pracy, praca w grupach. Indywidualizacja nauczania. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Kontrola i ocena efektów pracy uczących się. Wspomaganie rozwoju poznawczego. Kształtowanie pojęć, postaw, umiejętności praktycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy. Podstawy teoretyczne procesu kształcenia i samokształcenia – style uczenia się, możliwości uczenia się a style kierowania procesem kształcenia, rodzaje inteligencji, procesy zapamiętywania i zapominania. Strategie uczenia się. Nowoczesne metody i formy kształcenia – kształcenie na odległość. Przedmiot (rodzaj zajęć). Rola nauczyciela na I i II stopniu studiów, autorytet nauczyciela w szkole i uczelni. Funkcje zawodowe nauczyciela. Etapy rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczyciela. Ocena jakości kształcenia. Niepowodzenia dydaktyczne.
 • Praktyki dydaktyczne: Zapoznanie się ze specyfiką placówek, w których odbywa się praktyka. Obserwowanie:  pracy uczących się i prezentowanych przez nich zachowań i postaw, interakcji nauczyciel – uczący się. Współdziałanie z nauczycielem w trakcie realizacji praktyki, w: planowaniu i przeprowadzaniu zajęć, organizowaniu pracy w grupach, przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, kontrolowaniu i ocenianiu uczących się. Pełnienie roli nauczyciela. Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.
 • Nowoczesne technologie informacyjne: Podstawy technik informatycznych. Przetwarzanie tekstów. Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych. Bazy danych. Ochrona danych osobowych. Zastosowanie grafiki prezentacyjnej. Korzystanie z usługi w sieciach informatycznych. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji. Ochrona praw autorskich.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna: Reanimacja prowadzona w warunkach pozaszpitalnych - utrzymanie oddechu i krążenia.  Zasady udzielania pierwszej pomocy. Podstawy prawne udzielania  pierwszej pomocy, karne następstwa oraz cywilnoprawne konsekwencje udzielania pierwszej pomocy.

 

Forma zaliczenia:

Warunkiem ukończenia kształcenia jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania oraz złożenie egzaminu dyplomowe

Dokument ukończenia:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych - Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 WARUNKI REKRUTACJI

Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku: Pielęgniarstwo, Położnictwo i Fizjoterapia. Przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego - decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:
 

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne w zawodach medycznych należy wysyłać do dnia 14 września 2017 r. na adres:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM,

ul. Kopernika 25, 31-501 KRAKÓW

lub składać osobiście w sekretariacie Instytutu (I piętro, pokój 12)

LIMIT PRZYJĘĆ: minimalny: 30, maksymalny 60

KOSZT: opłata za całe studia wynosi 4 500 złotych płatne w 3 ratach po 1500 zł każda.

KONTAKT:

p. Aleksandra Ziółkowska Sekretariat Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 12

ul. Kopernika 25, 31-501 KRAKÓW

Telefon: (12) 421-40-10 Telefon/fax: (12) 429-48-72

aleksandra.ziolkowska@uj.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Alicja Kamińska

 

REGULAMIN  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH

Program studiów

Harmonogram zajęć

Kontakt

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel: 12 421 40 10
tel: 12 424 72 81
fax: 12 429 48 72
email: instpiel@cm-uj.krakow.pl